This Day in History: 1948-07-01

01-07-1948: Nha Bình dân học vụ đã phát động một chiến dịch diệt dốt mới.