Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối vào ngày 15-02-2023
Ngày có hiệu lực 15-02-2023

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách của Otonet.fun, email: [email protected], về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi (https://otonet.fun). Sau đây gọi là (“Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của mình theo Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với điều tương tự, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và sẽ đăng Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi trên Dịch vụ. Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi Chính sách sửa đổi được đăng trong Dịch vụ và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau thời gian đó sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư sửa đổi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân sau đây về bạn:

 • Tên
 • E-mail
 • Di động
 • Hồ sơ truyền thông xã hội
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ làm việc
 • Thông tin thanh toán
 • Giới tính

Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn:

Chúng tôi thu thập/nhận thông tin về bạn theo cách sau:

 • Khi người dùng điền vào mẫu đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân
 • Tương tác với trang web
 • Từ các nguồn công khai

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích sau:

 • Tạo tài khoản người dùng
 • Hỗ trợ việc sử dụng Dịch vụ tại website
 • Quản lý tài khoản người dùng
 • Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý và sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi nhận được sự đồng ý của bạn và sau đó, chỉ cho (các) mục đích được chấp thuận trừ khi chúng tôi được yêu cầu phải làm khác bởi pháp luật.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự đồng ý của bạn, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế như được mô tả bên dưới:

Phân tích

Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba đó chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển giao cho họ cho mục đích mà thông tin đó được chuyển giao và không lưu giữ thông tin đó lâu hơn mức cần thiết để hoàn thành mục đích nói trên.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau: (1) để tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; (2) để thực thi các thỏa thuận của bạn với chúng tôi, bao gồm Chính sách quyền riêng tư này; hoặc (3) để phản hồi các khiếu nại rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Nếu Dịch vụ hoặc công ty của chúng tôi được sáp nhập hoặc mua lại với một công ty khác, thông tin của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

Lưu giữ thông tin của bạn:

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi trong vòng 90 ngày đến 2 năm sau khi tài khoản người dùng không hoạt động hoặc trong khoảng thời gian chúng tôi cần thông tin đó để hoàn thành các mục đích mà thông tin được thu thập như được nêu chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như lưu giữ hồ sơ/báo cáo theo luật hiện hành hoặc vì các lý do chính đáng khác như thực thi các quyền hợp pháp, ngăn chặn gian lận, v.v. (trực tiếp hoặc gián tiếp), có thể được lưu trữ vô thời hạn.

Quyền lợi của bạn:

Tùy thuộc vào luật áp dụng, bạn có thể có quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý tích cực dữ liệu của bạn, yêu cầu chúng tôi chia sẻ (cổng) thông tin cá nhân của bạn thông tin cho một thực thể khác, rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để xử lý dữ liệu của bạn, quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền theo luật định và các quyền khác có thể liên quan theo luật hiện hành. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.

Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc lập hồ sơ mà chúng tôi thực hiện cho mục đích tiếp thị bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân được yêu cầu hoặc rút lại sự đồng ý để xử lý thông tin tương tự cho các mục đích được yêu cầu, thì bạn không thể truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ mà thông tin của bạn được tìm kiếm.

Cookie, v.v.

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ này và các lựa chọn của bạn liên quan đến các công nghệ theo dõi này, vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Bảo vệ:

Việc bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép thông tin của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, do những rủi ro vốn có, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Liên kết của bên thứ ba và sử dụng thông tin của bạn:

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Chính sách quyền riêng tư này không đề cập đến chính sách quyền riêng tư và các thông lệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có thể truy cập được qua liên kết trên Dịch vụ. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Khiếu nại / bảo vệ dữ liệu:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc xử lý thông tin của bạn có sẵn với chúng tôi, bạn có thể gửi email cho Nhân viên Khiếu nại của chúng tôi tại otonet.fun, Việt Nam, email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải quyết các mối lo ngại của bạn theo luật hiện hành.

Privacy Policy generated with CookieYes.