This Day in History: 1958-04-09

09-04-1958: Ngày truyền thống binh chủng hoá học.