This Day in History: 1995-07-12

12-07-1995: Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.