This Day in History: 1949-07-14

14-07-1949: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ban Sắc lệnh giảm tô.